Fysikalsk avdeling

Fysioterapeutene er en del av det tverrfaglige teamet ved Landaasen Rehabiliteringssenter.

Fysioterapeutene har inngående kjennskap til kropp, sykdom og funksjon. Dette danner grunnlag for å forstå hvorfor smerter, plager og sykdom oppstår og på hvilken måte dette kan gi funksjonsproblemer. I rehabilitering legges det særlig vekt på at mennesket skal ta i bruk sine fysiske, psykiske og sosiale ressurser. Fysioterapeutene behandler individuelt og gruppevis. Forskjellige metoder, teknikker, grep, informasjon, samt undervisning og veiledning benyttes. Målet er å fremme endringsprosesser hos pasienten for å fjerne eller lindre smerte, bedre eller opprettholde funksjonsevnen både på kort og lang sikt. I dette arbeidet vektlegges pasientens aktive deltagelse.

I ankomstfasen vil du få time til undersøkelse / vurdering hos din fysioterapeut. Dere vil sammen komme fram til en behandlingsplan for oppholdet der kortsiktige og langsiktige mål for behandlingen diskuteres og konkretiseres. Behandlingen legges opp i samråd med deg på bakgrunn av undersøkelse og funksjonsvurdering, samt dine målsetninger.

Aktive behandlingsformer vektlegges og vi vil tilrettelegge for at du kan videreføre rehabiliteringstiltakene etter oppholdet, enten på egenhånd eller i samarbeid med kommunehelsetjenesten.