Landaasens historie

Det er ikke mulig å tidfeste når gården eller godset Landaasen ble ryddet. Landaasen, eller bare Aass - også benevnt som Hillestad, lå ensomt inne på åsen mellom Randsfjorden og Mjøsa, nå i Søndre Land kommune, tidligere Fluberg kommune. I dag ligger stedet sentralt i bygdesamfunnet Landåsbygda. Funn av ei flintøks på stedet tidfester bosetting eller virksomhet tilbake til steinalderen. Etter Svartedauen i 1349 kom stedet over i biskopens eie og vi vet at biskopen eide stedet fram til begynnelsen av 1500 tallet.

Det er dokumentert at i ca. 1500-1502 ble biskop Carl Jensom Jamte "plassert" på Landaasen etter å ha hatt omgang med en "nøglepike" som han etter hvert skulle ha fått 7 barn med. Senere gikk stedet over på private hender.

Da biskop Jens Nilssøn var på visitas i Land i 1594 kom han til Landaasen, eller Hillestad, på sin reise tilbake til Hamar. Det framgår av hans reiseskildringer at følget kom fram til "en øde gaard, kallis Aass, Jørgen Krockous gods". "Gården lå 6 - 7 pileskudd fra enden av vannet." Jørgen Krockous, bodde på Tjærne i Ringsaker, og var en av Norges rikeste menn. Han eide 17 gårder bl.a. på Toten.

Etter dette var gården, eller godset, gjennom flere eierskifter og flere slekter.

I 1791 kjøpte Jess Anker (Ancher), (1753-98), grosserer i Christiania, og som i 1778 ble opptatt i den danske adelsstanden, Landaasen gjennom "stråmannen" Peder Eriksen Skonord. Det står i dokumentene at da Anker kjøpte Landaasen var både husene, gjerder og jord - "alt nesten ganske i bunn og grunn ruinert". Jess Anker døde i 1798 og gården ble solgt.

Under folketellingen i 1802 var det denne "stråmannen", Peder Eriksen Skonord som var eier av Landaasen. Han er den første som tar i bruk navnet Landaasen og endrer navnet sitt til Peder Landaasen. Peder Landaasen var stefar til Peder Bjørnson - far til Bjørnstjerne Bjørnson - etter at han som enkemann giftet seg med Peder Bjørnsons mor som var blitt enke på storgården Ske i Hov i Land.

På den tiden var eiendommen på over 20 000 mål. Det var 11 husmenn med jord og store familier, noen fattiglemmer og innerster (leieboere). Til sammen var det registrert 64 personer i bygda.

I 1803 ble godset delt da Peder Anker (1749-1824), som var den første norske statsministeren (1814- 1822) under unionen med Sverige, ble eier av skogen. Senere ble skogeiendommen overdratt til hans svigersønn, grev Hermann Wedel Jarlsberg (1779 - 1840), som var gift med Peder Ankers eneste datter, Karen. Landaasens skogeiendom blir dermed en del av "Grevskogene" på Østlandet.

Grev Herman Wedel Jarlsberg hadde det ikke lett da han overtok Peder Ankers eiendommer i 1824. Greveparet gikk til drastiske nedskjæringer. Dette var nødvendig fordi grevskapet var stort og omfattende, med eiendommer i Østfold, Oppland, Akershus og Buskerud, tre jernverk, sagbruk, mange veganlegg og kjerraten i Åsa. Kjerraten i Åsa, som var anlagt av Peder Anker, var et system for å frakte tømmer opp en åsside og besto av 12 vannhjul med kjettinger mellom for å frakte tømmer vannveien til Bogstad. Dessuten eide greven flere hundre gårder, husmannsplasser og arbeiderboliger, med andre ord en virksomhet som slukte penger i trange tider. De valgte derfor å selge Landaasen til andre eiere.

Gården gikk nå i arv i Landaasenslekten og det var Cæsar Landaasen, bror av eieren Bernt Landaasen som i 1912 startet å bygge hotell på Landaasen. Hotellet sto ferdig i 1914 og Cæsar overtok gården og hotellet fra sin bror i 1916. Denne spesielle hotelleieren måtte imidlertid gi opp hotellet og gården, som med unntak av skogen ble solgt. Det var forskjellige eiere i korte perioder før direktør Josef Klem overtok og etablerte Landåsen gård og turisthotell. Hans datter ble senere gift med Arnt Njargel og disse overtok driften i 1934. I deres tid på Landaasen, fram til hans død i 1985, gikk stedet over fra hotelldrift til Bad- og rekreasjonssted. Under den andre verdenskrig ble Njargel arrestert av tyskerne som inntok Landaasen og etablerte politiskole her.

I 1988 ble Landaasen ytterligere delt opp da Landaasen ble overdratt til Odd Henrik Henriksen med flere. Fra 1999 er Dag Henriksen, sønn av Odd, eier av Landaasen. Etter dette har det skjedd flere betydelige endringer på Landaasen. Fra å være et hotell for de "velbemidlede", senere bad- og rekreasjonssted og opptreningssenter, har nå Landaasen utviklet seg til et moderne og tidsriktig rehabiliteringssenter med betydelig helsefaglig rehabiliteringskompetanse.