PasOpp

Pasienttilfredshetsundersøkelsen viser samlet resultat for de tre siste månedene. Statistikken generes automatisk og viser besvarelsene for de tre siste månedene.

Qresponses
1Om oppholdet
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor grad
1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen?409341158
2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen?131378104
3. Virket institusjonen forberedt da du ankom?11238587
4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet?333396656
25. Hvilke behandlere hadde du kontakt med under rehabiliteringsoppholdet? Du kan sette flere kryss
Fysioterapeut191
Sykepleier151
Idrettspedagog1
Sosionom77
Hjelpepleier11
Ernæringsfysiolog18
Samtaleterapeut (psykolog, psykiater, psykiatrisk sykepleier el.l.)62
Lege120
Ergoterapeut8
Logoped1
Andre11
3Om behandlerne dine
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor grad
6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg?032110370
7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne?01991100
8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor?23149479
9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?10169188
10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)?143219252
11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt?814428846
12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon?251310674
13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt?272110465
14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din?6133810043
15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din?48459745
16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det?082510653
17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt?418289850
18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlerne som tok hånd om deg?1013239454
19. Opplevde du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskrivning?921418438
4Organisering av hverdagen på institusjonen
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor gradHadde ikke timeplan
20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert?2122296577
21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet?41231814224
22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar?11226195722
23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt?1420865920
5Omgivelser og miljø
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor grad
24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand?074810636
25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine?211810769
26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine?25249471
27. Var det godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din?04279076
28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var av god stand?02269967
629. Var følgende tilfredsstillende på institusjonen
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor grad
Fritidstilbud239437239
Renhold351674101
Inneklima827477936
Mat281556117
730. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen?
Svært misfornøyd2
Ganske misfornøyd6
Både og18
Ganske fornøyd74
Svært fornøyd98
831. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen?
Mye dårligere enn forventet3
Noe dårligere enn forventet22
Som forventet58
Noe bedre enn forventet64
Mye bedre enn forventet51
932. Hva ventet du på forhånd at rehabiliteringsopplegget skulle bety for tilstanden din?
Ingen bedring8
Liten bedring42
Moderat bedring85
Stor bedring56
Jeg skulle bli helt bra5
1033. Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsopplegget?
Ikke noe utbytte2
Lite utbytte16
En del utbytte75
Stort utbytte68
Svært stort utbytte38
1134. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende
Ikke noe utbytteLite utbytteEn del utbytteStort utbytteSvært stort utbytte
Din fysiske helse315817718
Din psykiske helse1127795914
Mestre daglige gjøremål52668347
Delta i sosiale aktiviteter511704215
12Tiden etter oppholdet
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor gradIkke aktuelt
35. Laget institusjonen et opplegg for deg som det er mulig å gjennomføre etter at du kom hjem?11516282045
36. Samarbeider institusjonen godt med det lokale tjenesteapparatet etter det du selv kan bedømme?9102015161
37. Har du fått tilstrekkelig oppfølging av det lokale tjenesteapparatet etter at du kom hjem fra institusjonen?116711167